Föreningsform och ändamål

Aspöja Byaförening är en ideell förening med hemvist i Söderköpings kommun, Östergötlands län.
Föreningen är partipolitiskt och religöst obunden och har till uppgift att bevaka och hantera allmänna gemensamma angelägenheter för fastboende och fritidsboende på Aspöja och omgivande öar.

Föreningen ska

  1. med ansvar för kommande generationer verka för en långsiktigt hållbar utveckling inom Aspöjaområdet.
  2. förvalta och vårda Aspöja Bygdegård som fastighet och som allmän samlingslokal (före
    detta skolsalen, och hall), erbjuda mötesplats samt stimulera till ökat engagemang och samhörighet.
  3. vara en samlande kraft och funktion i frågor gentemot myndigheter och organisationer. När större strategiska frågor är aktuella (t.ex. förändringar inom Räddningstjänsten, i kollektivtrafiken, med mera) ska berörda fastighetsägare tillfrågas och vid behov samlas för diskussion och gemensamt ställningstagande. Föreningen ska inte ta ställning i allmänna bygglovsregler eller enskilda fastighetsärenden.
  4. samordna och förvalta gemensamma anläggningar som Räddningsstationen och dess utrustning, post-bod, bolagsbrygga med mera,
  5. verka för en fungerande beredskap inför eventuell brand eller akuta medicinska problem,
  6. verka för att samhällsservice som exempelvis kompletteringstrafik, postdistribution och telefoni/bredband erbjuds på en nivå som gynnar näringsverksamhet och boende.

Stadgarna som antagits vid första genomläsning finns under denna länk.